Cao Bằng Green: Đặc Sản Miền Núi | Thảo Dược Quý

Cao Bằng Green
Sep 14, 2019 · 1 min read

Cao Bằng Green — Đặc Sản, Ẩm Thực & Dược Liệu Quý: Chè dây, Chè đắng, Giảo cổ lam, Miến dong, Thịt trâu, Hạt dẻ, Nấm lim, Tam thất, Mác khén, Hạt dổi, Nấm linh chi…

Chúng tôi mong muốn góp phần đem lợi ích tốt nhất, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm được đóng gói đơn giản, chân thực nhất từ tay người dân miền núi. Cao Bằng Green chỉ cung cấp những sản phẩm từ thiên nhiên. Nói không với các sản phẩm hóa chất bảo quản và hàng kém chất lượng.

Cao Bằng Green — Đặc Sản, Ẩm Thực & Dược Liệu Quý

- Hotline: 0915810815

- Website: https://caobanggreen.com

- Địa chỉ: Số 9 QL4A, Tổ 6 Phường Tân Giang, Cao Bằng 270000

Cao Bằng Green

Written by

https://caobanggreen.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade