Nụ Tam Thất Bao Tử Cao Bằng

Cao Bằng Green
Sep 14, 2019 · 1 min read

Nụ tam thất bao tử dùng cho người cao huyết áp, mỡ máu, mất ngủ, giảm cân… Ngoài ra còn hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường giảm các biến chứng của bệnh gây ra.

  • Đặt mua 1kg: Tặng 1kg chè dây hoặc 1kg trà sơn mật hồng sâm (tùy chọn).
  • Quy cách đóng gói: 500gram/túi.
  • Giá bán niêm yết: 550.000 vnđ/túi/500gram.

https://caobanggreen.com/nu-tam-that

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade