Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
54452

Helt rätt! Sverige har börjat att komma igång i den nya ekonomien, men det har också andra. Och då är det viktigt för allas framtid att vi skapar så goda förutsättningar dom möjligt.

Bara en sak: se till att alla de unga människor som kommit till vårt land från Syrien, Afghanistan och andra länder ges möjlighet att lära sig programmering.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.