Vad innebär egentligen lagen om god kreditgivningssed?

Cashoo.se
Cashoo.se
Apr 19, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

Detta inlägg publicerades först här

Enligt konsumentkreditlagen måste alla näringsidkare som lånar ut pengar agera enligt god kreditgivningssed. Men vad innebär det i praktiken för dig som lånar pengar?

I det här inlägget förklarar vi de viktigaste delarna av begreppet och pekar på vilka rättigheter du har som lånekund.

Regler för företag och banker

Återigen: alla aktörer på den svenska marknaden som vill låna ut pengar måste sköta sig enligt konsumentkreditlagens riktlinjer. Här följer några av de viktigaste.

Så säger lagen

2.1.1 God kreditgivningssed och näringsidkarens förklaringsskyldighet
Enligt 6 § konsumentkreditlagen ska en näringsidkare i sitt förhållande till konsumenten såväl före som under ett avtalsförhållande iaktta god kreditgivningssed, och därvid ta tillvara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten i det enskilda fallet behöver.

Källa: Konsumentverket.se | Länk (pdf)

Vad som är ”tillbörlig omsorg” och vad för slags förklaringar som konsumenten i det enskilda fallet behöver är förstås öppet för viss diskussion.

Men det finns ett par viktiga punkter i lagen som sätter gränser för hur kreditföretagen kan och får agera. Här följer några av de viktigaste.

Saklig marknadsföring

Konsumentverket granskar löpande de olika aktörerna på marknaden och kan utfärda böter — eller förbud — för näringsidkare som inte sköter sig.

Image for post
Image for post

Skyldighet att förklara innehållet i låneavtalet

Det är alltså inte tillåtet att dölja avgifter eller inkludera ”luddiga”, obegripliga avtalsparagrafer som är svåra för konsumenten att förstå.

En annan viktig skyldighet är att om kreditföretaget efter kreditprövningen anser att konsumenten inte klarar av att betala lånet, så ska låneansökningen avslås.

Ibland anses det med andra ord som ett viktigt konsumentskydd att neka konsumenten lånet.

Detta skydd gäller för alla slags lån, även snabblån och smslån.

Måste ange den effektiva räntan

Den effektiva räntan anges alltid som årsränta. Vilket ibland kan vara förvirrande enligt vår mening. Inte minst för mindre smslån som kan ha löptider på bara 15–30 dagar. Men det är en annan diskussion.

Du kan läsa mer om effektiv ränta och andra förvirrande begrepp i vår inlägg 3 Luriga knep som kreditbolagen använder för att marknadsföra lån & krediter

Image for post
Image for post

Måste göra en kreditprövning

Det kan också påpekas att ”lån utan UC” inte är detsamma ”lån utan kreditprövning”. Lån utan UC innebär bara att kreditföretag använder en annan källa än UC när de gör sin kreditupplysning.

Ångerrätt på alla lån

Men även för låneöverenskommelser på distans och telefon så gäller denna rättighet. Ångerrätten på lån är ingen rättighet som går att avtala bort.

Detta var några av de viktigaste delarna i konsumentkreditlagens definition av god kreditgivningssed. Vill du läsa mer så rekommenderar vi den här sidan på konsumentverket.se

Se även:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store