Beslutslådan.

Caspian Almerud
Nov 26, 2018 · 2 min read

För enkelhet så brukar jag dela in livet i segment. Det är en gammal tradition som människan har och min ambition är att hacka den. Vi har kommit på både veckor, månader, dygn och kvartal. Alltihop för att det ska gå ihop i kalendern och med solen. Det är inte det jag vill ska styra mig alltid.

En typ av segmentavdelningar jag gör är att dela upp livet i läsa och göra. Det är perioder som för mig blir mer fokuserade på att ta in information, som känns mer lustfyllda kring att ta det lugnare och läsa böcker. Kanske gå på en promenad och lyssna på en podcast. Ta en fika för att prata om stora idéer.

Göra däremot, involverar att börja kolla meddelandelådorna innan jag kommit upp ur sängen. Att inte gå och lägga sig innan ögonen och huvudet ger upp och att tvinga kroppen att vakna för att komma igång med dagen så tidigt som möjligt.

Image for post
Image for post
Photo by chuttersnap on Unsplash

En annan segmentuppdelning är att dela upp perioder i beslut och inte beslut. I beslut så är det okej att ändra sig, att vända upp och ned på livet och att göra helt nya saker. I beslut så är det okej att välja att byta utbildning helt, eller att byta jobb. Det är också okej att välja att stanna kvar.

I inte beslut så är det viktigt att göra det som bestämts. Att fullfölja och göra. Det handlar inte om att du inte ska känna tvivel, men att du lägger tvivlet i en liten låda som du öppnar när det är dags för beslut igen. Kanske skriver ned känslor och dina tvivel i en lite anteckningsbok som ett brev till dig själv i beslut.

Anledningen till att beslut och inte beslut är så viktiga är att det där tvivlet kommer att förlama oss. Idéer är otroligt lika virus i den benämning att de sällan lämnar oss, och vi behöver aktivt sätta upp ett immunförsvar om vi vill hålla oss friska.

Den energi som tvivlet kommer att ta från ditt utförande kommer att påverka hur du känner kring aktiviteten du utför. Tvivlar vi hela tiden på den utbildning som vi valt så kommer vi inte att kunna plugga lika bra.

Vi har en begränsad nivå av viljekraft som behöver spenderas. För att du ska kunna vara i göra när du vill göra, så behöver du vara i inte beslut. Viljekraften är något du ska hålla hårt i och se till att spendera klokt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store