Çocuk Yardım Telefonu tarafından yapılan son ankete göre Sosyal medya, sadece ünlülerin ve eski arkadaşların hayatları hakkında fikir sunmakla kalmıyor, çocuğuyla mücadele eden ailelere de sıklıkla rastlanıyor. Ebeveynlerin yaklaşık üçte biri, gençlerin sosyal medyada duygusal sorunlarla mücadele ettiğini görüyorlar, Hanehalkı geliri 35.000 dolardan daha az olan gençler için yüzde 60’a yükselen bir oran görülüyor. “Çocukların
Read more

The post Ebeveynler, Gençlere Endişe Verici Sosyal Medya Mesajlarıyla Nasıl Yaklaşacaklarını Bilmiyorlar appeared first on Casus Yazılım.

via Casus Yazılım http://ift.tt/2r8Kjx1

Like what you read? Give Talya Demirel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.