Hvordan tittel Havboka fikk sin tittel

Hvorfor vi kaller kloden jorda, og ikke Havet, ettersom kloden i stor grad er dekket av vann.

Det høres ut som havet har behov for en slags hyllest fra meg, sier Geir Gullksen. På NRKbok-festivalen på Deichmanske bibliotek i 2015.

Boka er et forsøk på å snakke om metanivå — for å antenne folks latente forhold til havet gjennom kjærlighet. De fem tusen meter mellom havoverfalten og havbunnen.

http://www.nrk.no/kultur/bok/arets-boker---en-nrkbok-festival-pa-deichmanske-1.12676285

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.