Arduino İle I2C Arabirimli LCD Panele Kayan Yazı Yazdırma

İlk örneğimizde iki satırlık LCD gösterge üzerine sabit bir yazı yazdırmıştık. Bu örnekte ise olayı biraz geliştirip ikinci satırı kayan yazı haline getirelim.

Gerekli malzemeler:

Kullanılan kütüphaneler:

Devamı için tıklayınız..

Like what you read? Give Cazda Blog a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.