Arduino İle I2C Arabirimli LCD Panele Kayan Yazı Yazdırma

İlk örneğimizde iki satırlık LCD gösterge üzerine sabit bir yazı yazdırmıştık. Bu örnekte ise olayı biraz geliştirip ikinci satırı kayan yazı haline getirelim.

Gerekli malzemeler:

Kullanılan kütüphaneler:

Devamı için tıklayınız..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Cazda Blog’s story.