Hvor skal de nye interaksjonsdesignerne komme fra?
Fredrik Matheson
292

Som (snart) etterutdannet interaskjonsdesigner etter 10 år som designer, tech og potet, har jeg merket meg at det også er en utfordring med misspass mellom hva arbeidsgivere søker og hva de tror de får.

Når jeg snakker med folk på konferanser og rundt om kring, virker det som “design” skal være noe grafisk, og at interaskjonsdesign som fag ikke har det fotfestet man skulle anta utifra hvor mange som sier de ønsker det - som du illustrerer med f.eks. annonsene på Finn. Det virker litt som en ønsker folk som kan lage pen grafikk, men med tittelen “interaskjonsdesigner”, ikke nødvendigvis en som forstår systemer og kan endre produksjonsflyter.

Meningene Mike Monteiro hadde om design som utadanning på Webdagene 2016 (https://vimeo.com/143350728) resonnerer godt med det du sier her: Designere har kanskje ikke tatt den plassen vi burde, og de som ønsker ansette designere har nok ikke helt forstår hvordan designere skal brukes fullt ut, eller hjelpes til å prestere profesjonelt etter 3 år med teoretisk kunnskap.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.