Concept: Nürburgring

Na de vele brainstorm-sessies en ideeën heb ik uiteindelijk een keuze moeten en kunnen maken. Ik heb de keuze gebaseerd op mijn interesse en passie voor automotive. Ik heb een nieuwe iteratieslag gemaakt om tot een concreter concept te komen.

Ik ben benieuwd hoe ik de experience van het circuit de Nürburgring interactiever kan maken met behulp van een platform voor bezoekers en racers.

Brainstorm-sessie

Features:

  • Kijk spots
  • Helpen bij het rijden van de ring. Instructies. Verminderen van ongelukken en verbeteren van race-skills.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.