Eindbeoordeling blok 11

CMD Verdieping

Vandaag was het de eindbeoordeling van blok 11. Ik was goed op weg, veel geëxperimenteerd en de gekozen media-uitingen zullen ook daadwerkelijk effect hebben. Echter is de volgende stap om te kijken of ik meer met het concept kan doen. Of het verplicht gemaakt kan worden, voordat men op de Nürburgring mag rijden. Denk in de trand van een rijlicentie of iets dergelijks.

Het is belangrijk om een compleet product neer te zetten inclusief inzetplan.

Like what you read? Give Casper Biemans a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.