Projectbegeleiding W3

Tijdens de projectbegeleiding van week 3, heb ik mijn eerste ideeën aan Peter van den Hurk voorgelegd. Hij was te spreken over mijn eerste ideeën. Ik kreeg als feedback om deze ideeën verder te verwoorden en tijdens de beoordeling van volgende week voor te leggen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.