Storyboarding

Om de proof-of-concept over een goede week professioneel te presenteren, ben ik op zoek gegaan naar verschillende manieren om dit te doen.

Mijn keuze is gevallen op het maken van een korte adv./commercial. Ik denk dat dit het geschikte media-uiting is, omdat video momenteel één van de krachtigste communicatiemiddelen is die een boodschap het beste op de doelgroep kan overbrengen. Daarnaast kan door middel van de te maken video ook het product — lees proof-of-concept — onder de aandacht worden gebracht en heb ik tevens een kans om mij ook wat meer te profileren in het filmen en editen van een video, waar ik erg veel interesse in heb.

Om tot een presentatief goede commercial te komen, die niet de overhand van dit project zal hebben, maar wel hetgeen communiceert wat ik wil, heb ik een aantal snelle schetsen gemaakt om tot een visualisatie van de commercial te komen die mij helpt bij het filmen van het eindproduct.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.