Ik wil alles. Ik wil niets.
Kenny Vermeulen
104

Herkenbaar en toch vraag ik mij af of het op termijn niet heel leeg gaat aanvoelen. Want zit voldoening niet eerder in kwaliteit dan kwantiteit? En vraagt kwaliteit geen tijd?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.