Jak vyhrat statni IT zakazku pro Ceskou Televizi a presto ji neziskat?

 1. O2-29.750.000,00 CZK
 2. LiveBox — 29.956.000,00 CZK
 3. T-mobile — 38.864.682,80 CZK
Core technology stack na meetingu.

P2P live video delivery

Kdyz potrebujete poslat 30 Gbps hokeje do site Dial Telecomu a Dial Telecom tato data nechce, muzete to udelat tak, ze poslete do site Dial Telecomu tech streamu 150, coz je spetka Mbps, a zbytek se rozdistribuuje live p2p mezi divaky. Obdobne, jako fungoval Napster nebo dnes Torrenty, na pozadi HTML5 prehravace. Neco, co v CR nikdo v produkci nedela, ale v zahranici na tom frci par stovek Gbps pro EuroSport nebo od minuleho tydne cely DailyMotion s jejich cca 1 Tbps peak trafficem (obdoba YouTube v FR).

 • prototyp frontendu
 • monitoring
 • backend
 • storage logiku
 • enkodery
 • p2p distribuci
 • html5/JS vymazleny player
Zakladni datova logika, jak dostat signal z CT do Vaseho mobolu nebo iPadu/mobilu

Vyvrcholeni

Nasledne se cca dva mesice nic zasadniho nedelo a dneska nam CT napsala, ze deal nedostaneme, prestoze jsme:

Vysledek

CT vyberko zrusila dva mesice po otevreni obalek s oduvodnenim, ze v dealu zbyl jen jeden uchazec a tim padem vyberove rizeni rusi (viz dokument nize).

  CDN77.com & CDN hot news

  Written by

  Our insights to CDN market & secrets from CDN77.com Content Delivery Network kitchen.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade