Otcovo zrkadlo

Máš na výber. Môžeš sa pozrieť na veci tak, ako vyzerajú v skutočnosti. Ale, ak ti nestačí pohľad ,,nadiktovaný svetom”, ak si myslíš, že to ani zďaleka nie je to, čo máš naozaj vidieť, že existuje niečo viac,

Dovoľ Mu, aby ti krásu sveta ukázal Jeho pohľadom.

V kútiku duše dúfam, že tie isté veci, ktoré vidím úžasne naživo, uvidím perfektne aj v odraze mláky. Avšak, márne.

Vidím rozmazane. No vzápätí na to pochopím, že tak to má byť.

To isté sa deje aj v Otcovom zrkadle. Boh mi s radosťou ukáže Jeho pohľad. Ale musím vedieť aj to, že na to, aby som určité veci videla tak, ako ich vidieť mám, potrebujem čas. Boží čas.

Čas na obnovu farieb, ktoré v srdci vybledli. 
Čas na opravu nosných pilierov, ktoré v skúškach ochabli.
Čas na to, aby som mohla rozkvitnúť.

Len nechať sa viesť…

God‘s time= good time. Always.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.