Srdcom

,,No ak si ma skrotíš, môj život bude akoby ožiarený slnkom. Spoznám zvuk krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné. Tie ostatné kroky ma zaháňajú pod zem. Tie tvoje ma privolajú z nory ako nejaká hudba.”
,,Ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom.”
,,Choď sa ešte pozrieť na ruže. Pochopíš, že tá tvoja je jediná na svete.”

Venované Malému princovi.
A tebe, Katka.
Ďakujem. ❤

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.