Det er mange som har hjemmeskole om dagen, og for oss er det ekstra viktig å holde hverdagen så normal som mulig, uten å gå på skolen. Heldigvis bruker vi MobilizeMe som kalenderverktøy til vanlig, så det kunne vi fortsette med, bare gjøre litt om på selve dagsplanen!

Siden vi har en diagnose å henvise til, har vi fått verktøyet dekket som hjelpemiddel gjennom Nav (kognitiv funksjonsnedsettelse).

Jeg laget nye maler for hver dag, slik at vi lett kan gjenbruke mandagsplanen neste mandag osv. Vi har fått en egen plan fra skolen med hjemmeoppgaver, og disse i kombinasjon med den…


Med både kunder og konsulenter i teamet på hjemmekontor måtte vi tenke litt kreativt og finne en bra måte å fortsette å brukerteste på. I ett av prosjektene jeg jobber på, brukertester vi en Figma-prototype for mobil nesten hver uke, så en kjapp og lettbeint løsning var nødvendig å rigge til.

Superenkelt testoppsett

  • Testperson med laptop og mobiltelefon knytta til internett
  • Moderator med laptop med skjermopptak, mobil med Slack
  • En videokonferanse
  • Observatører som lytter til og ser videokonferansen (muta), tilgang til Slack

For å gjøre det enkelt brukte videokonferanse gjennom kalenderinnkalling (Hangout/Google Meet), dette var vi vant med fra før…


This is a story about a GV style design sprint. If you’ve never heard of that, you can learn more here or read the book.

We (Netlife Research) wanted to help a Norwegian startup in testing their business case — weekly recipes with produce in season and minimised food waste.

Asking the experts on day 1 of the sprint

What question did you want to answer in your sprint?

We had quite a large scope for our sprint, really we wanted to do a full website, form an identity and check out the potential willingness to pay for the business idea. Thus the questions that we wanted answered were quite broad. We had questions regarding the concept itself, was…

Cecilie Smestad

Consultant at Netlife. Lives in Oslo, Norway.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store