Yesterday I heard about a new medical journal dedicated to the field of autisme spectrum disorders in adults: Autism in adulthood. Editor-in-Chief, Christina Nicolaidis, gave me this preview issue.

The Cover of the Preview Issue

The start of this new journal reflects the increased awareness of autism in adulthood and the concomitant impact in terms of scientific research. The editorial board consists of both professionals as ASD peer counselors. All submitted papers are reviewed from an academic as a peer-ASD perspective.

Most papers published in this preview issue can be downloaded for free.

Let’s submit clinical and research findings to this journal to demonstrate its relevance in adult psychiatry!

Please like, tweet or spread this post in any other way around…


Dit artikel uit de Jonge Psychiater geeft een goed overzicht van het beleid in Nederland ten aanzien van het bepalen van de rijgeschiktheid bij autobestuurders met psychiatrische diagnoses.


C.C. Kan & H.S. Miedema

Summary

Since the prevalence of autism has appeared to be higher than previously thought, occupational physicians must regularly see clients with autism. By means of a survey we explored whether occupational physicians recognize autism (timely) and know how to practically proceed. Occupational physicians were sufficiently confident with their passive general knowledge with respect to autism and the diagnostic options, but less so about the therapeutic options. Apparently, there is uncertainty about how to proceed, as the active practical implementation of the available knowledge is still modest.

Samenvatting

Aangezien de prevalentie van autisme hoger blijkt dan voorheen werd…


Wat is het Savant Syndroom?

Bij iemand met autisme zijn er per definitie beperkingen aanwezig in de sociale communicatie, het verbeeldingsvermogen, mentale flexibiliteit en/of verwerking van zintuiglijke prikkels.

Naast die beperkingen kunnen bij dezelfde personen ook opvallende talenten aanwezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld uitblinken op gebieden als wiskunde, ICT, muziek etc..

In extreme vorm is deze disbalans tussen beperkingen en bepaalde geïsoleerde talenten beschreven als het zogenaamde Savant Syndroom.

Het Savant Syndroom is een bijzondere aandoening in personen met ontwikkelingsstoornissen, hersenletsels of hersenziekten waarbij sprake is van spectaculaire geïsoleerde talenten (islands of skill or ability) die een opvallend contrast vormen…


Min. Schippers aan het woord tijdens het spoeddebat over het toestaan van doorgeleverde bereidingen op 23–6–2016 (29477–372)

Beste minister Schippers,

Dank voor uw antwoorden op alle aan u gestelde vragen tijdens het spoeddebat op 23 juni 2016. Hieruit werd duidelijk dat:

  • er sprake is van unanimiteit betreffende de onwenselijkheid van de exorbitante prijsverhoging voor ADHD patiënten ten gevolge van de registratie van Amfexa in Nederland, omdat daardoor — op grond van Europese wetgeving — het op grotere schaal magistraal bereide dexamfetamine niet meer doorgeleverd mag worden aan apotheken. U staat hierin op één lijn met de wens van de gehele tweede kamer.
  • u in uw mogelijkheden om aan deze ongewenste situatie een einde te maken gebonden bent…

Je ziet het pas, als je het doorhebt …

Vroeger was ADHD een aandoening die alleen herkend werd bij kinderen. De afgelopen 20 jaar wordt ADHD ook herkend bij volwassenen. Longitudinaal onderzoek heeft uitgewezen dat ADHD niet altijd overgaat, zoals vroeger werd gedacht, maar in minimaal 50% van de gevallen aanwezig blijft op de volwassen leeftijd en gepaard gaat met problemen op diverse levensgebieden. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van de levensloop van personen met ADHD.

Een belangrijk inzicht, weergegeven in deze figuur, is dat de kenmerken van ADHD en de problemen die er uit voortkomen veranderen van karakter; het gegeven dat ADHD een ontwikkelingsstoornis is, neemt niet…


Hoe informeren we patiënten hierover? En wat gebeurt er met het gedoneerde hersenweefsel?

Psychiatrische ziekten komen veel voor, zijn kostbaar en staan zelfs op de eerste plaats qua verloren jaren door ziekten of vroegtijdig overlijden. We zijn niet in staat om psychiatrische ziekten te genezen omdat we de etiologie en de pathofysiologie niet kennen. Ondanks dat beeldvormend, genetisch en dieronderzoek ons veel kennis opgeleverd heeft, is onderzoek met humaan hersenweefsel onontbeerlijk in de zoektocht naar de cellulaire en moleculaire basis van psychiatrische ziekten.

Het doel van het NHB-Psy project is om van goed gefenotypeerde mensen met ernstige psychiatrische ziektebeelden en gezonde controles hersenweefsel te verzamelen. Het weefsel wordt na overlijden beschikbaar gesteld aan…


Begeleiding van de apotheek bij gebruik van een nieuw geneesmiddel

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u extra voorlichting over het medicijn. Dit noemen ze het ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ ofwel ‘eerste uitgifte- of terhandstellingsgesprek’. De apotheker of apothekersassistente legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Vanaf 1 januari 2014 zijn apothekers volgens de wet verplicht deze uitleg aan de patiënt, ook wel ‘eerste terhandstelling’ genoemd, apart in rekening te brengen.

Cees Kan

Dutch psychiatrist writing about ADHD and Autism Spectrum Disorders in adulthood and other psychiatric and medical topics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store