Kodlama öğrenmek istiyorum. Nerden başlamalıyım?
Midori Kocak
43416

Merhaba. Oğlum bilg bölümünü istediği için meslek lisesine başladı. Ben program ağırlıklı çalışması yönünde eğip büksemde. Hocalarının anketiyle seneye verilecek eğitimi Web sayfası yapımına ayırmışlar. Program diğer seçenek ti. 16 yaşındaki delikanlıya bu işi nasıl belletiriz. Siz onu deyiverin. Zor iş yön vermek.

Like what you read? Give Celal Bacak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.