Ebrûli

Doğal olanda ilahî bir nefes var. Renklerin, kırmızıdan beyaza, beyazdan yeşile geçişi. Ve her ânın ayrı bir nefâseti, efsunu, yaratılış hikayesini sunduğu bir güzelik yolculuğu. Aslında her yaratılış süreci bir birine benziyor baktığımızda. İnsan bunların en güzeli, karmaşığı, ve kıymetlisi şüphesiz.
Bu sarmaşığın bir günlük ömrü ile insanın yüzyıllık ömrü arasında sadece yaratılış gayesi, hikmeti ve imtihan süreci var fark olarak.
İşte o fark belirliyor herşeyi …

Like what you read? Give Celalettin Güneş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.