Kitaplar dijital hayata ne kadar direnecek ? Oyle sanıyorum ki bizim kuşak, kağıda basılmış kitapları gören son kuşak olacak. Kolaylık ve yeni neslin alışkanlıkları kitapları ekrandan okuyacak büyük ihtimalle.

Arkasındaki kütüphanenin uç katı kitabı iki parmakla tutup okuyabildiginiz bir ekranla yanınızda taşıyor olmanız şüphesiz ayrı bir zenginlik lakin kitapların o selüloz kokusu, pil derdinin olmaması, romantik ve artık nerdeyse nostaljik dokunuşu elbetteki vazgeçilmez bir tecrübe …

Üzücü ama karar sizin diyemiyorum. Karar zamanın

Like what you read? Give Celalettin Güneş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.