Tesbih ve Hilye-i Şerif Müzesi

Ortada, ağaç ve çiçeklerle şenlendirilmiş geniş bahçe. Etrafına dizi dizi odalar. Basık degil, yüksek tavanlı. Belki bir belki iki ögrenci kalıyordu. Taşın o güven veren emektar dostluğu. Ahşabın saran sıcaklığı. 
Burası bir medrese. Yanı liseye denk bir eğitim kurumu. Eskiden eğitimli insanın neden muteber olduğunu yetiştikleri mekanın insanî olmasından bile anlıyorsun. Nicelikten cok niteliğe önem verilmiş iyi zamanlarda … Şimdilerde Tesbih ve Hilye-i Şerif müzesi olarak hizmet veriyor. Korunmuş ve hayata dahil olmuş. Buna da şukur …

Like what you read? Give Celalettin Güneş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.