Oldukça faydalı teşekkürler Celil.
Tolga Duran
1

İşinize yaramasına sevindim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ne zaman dilerseniz bana ulaşabilirsiniz.

Görüşmek üzere!

Like what you read? Give Celil Bozkurt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.