İnadına Yazmak
Kral Baykuş
412

Ah, ne güzel şey; fikirlerin paylaşımından doğan mutluluğa inanmak.

İnadına okuyacak, yazacak ve paylaşacağız.

Bu güzel yazı için teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.