Güzel yazıydı.
Yingg
11

Vakit buldukça yazmaya çalışacağım diyelim.

İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.