Merhaba 👋 , bu yazımda Elasticsearch kullanımında yeni karşılaştığım Search Template özelliğinin nasıl kullanılabileceği ve getirdiği avantajları anlatmaya çalışacağım.

Örneklerle anlatabilmek icin bu özelliğin kullanıldığı ve kullanılmadığı durumları basit bir senaryo ile inceleyeceğiz. Klasik şekilde, örneklerden önce tanım ile başlayalım!

Search Template Nedir?

Search Template, search sorgularını şablon halinde sunucularda…

Cem DURAK

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store