Kadınlar Neden Oyunbozandır?
Öznur Doğan
293

Gamer bir kadınsa erkeği çok iyi anlayacağını ve oyun bozanlık yapacağını düşünmüyorum :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.