This story is unavailable.

Hep oluyor. Genelde diyetisyendeki daha profesyonel tartı giyisilerle tartılmama rağmen 0,8kg civarında az çıkarıyor ben de tabii ki ona güveniyorum :)

Like what you read? Give Cenk Kıran a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.