Ceo Phương Phương Saigontourist — Đà Nẵng hasn't written any stories yet.

Ceo Phương Phương Saigontourist — Đà Nẵng

Phương Phương là CEO của công ty Saigontourist — Đà Nẵng Tourist — một công ty đi đầu trong lĩnh vực du lịch biển đảo ở Hội An và Đà Nẵng.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store