Brexit już się nie powtórzy. Ale UE też musi się zmienić, konieczne jest zmniejszenie biurokracji. Najlepiej to zrobić poprzez ograniczenie budżetów.

– W UE nie ma drugiego takiego kraju, jak Wielka Brytania, bo Brytyjczycy zawsze postrzegali siebie niekoniecznie jako część Europy — mówi w rozmowie z MarketNews24 Tom G. Palmer z Atlas Economics Research Foundation. — Jednak UE też musi się bardzo zmienić.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.