Domácí vzdělávání v datech
Josef Kocurek
31

Já myslím, že za Zlínský kraj mohou Školy Březová. Ti jsou zajímavý také tím, že budou mít první online maturitní studium na Lyceu.

Like what you read? Give Michal Černý a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.