Celoživotní učení
Lukáš Eliaš
1

Jaký je tedy rozdíl mezi pojmy učení a vzdělávání? Jistě třeba vzdělávací politika je termín, zatímco učící politika asi znamená něco úplně jiného, ale mimo tyto příklady?

Oba pojmy jsou si lingvisticky podobné — označují vzdalování se od starého a cestu k novému. Člověk se úmyslně něčí učiní, nebo se vzdálí od svého starého já, od svých prekonceptů.

Čím se tedy pro nás / vás tyto pojmy liší?

Like what you read? Give Michal Černý a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.