Pro koho jsou chytrá města?
Honza Delong
12

Máme nějaké metriky, která nám umožní sledovat, téma v jednotlivých parciálních oblastech?

Mě přijde témata sociální inkluze jako poměrně zásadní a děkuji za něj. A svůj význam mají nepochybně také měkké projekty, ale také aktivita lidí ve městě samotném, neziskovky, firmy, kulturní instituce, občanská sdružení.

Jinak děkuji za pěkný a zajímavý článek.

Like what you read? Give Michal Černý a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.