Cách Làm Canh Khổ Qua Chả Cá

Giới Thiệu Cách Nấu Canh Khổ Qua Chả Cá

Image for post
Image for post

Những Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

Cách sơ chế nguyên liệu và cách nấu canh khổ qua chả cá

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Bước 2: Thực hiện bước làm nước dùng

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Bước 3: Trình Bày món canh khổ qua chả cá

Image for post
Image for post

Written by

Chuyên cung cấp chả cá ngon Phan Rang giá sỉ và lẻ. Chả cá ngon Phan Rang được chế biến từ 100% cá thu với mùi vị đặc trưng của xứ biển Phan Rang.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store