Virginity For SaleChapter I

Patuloy siya sa paglalakad hanggang sa sumakit ng tuluyan ang kanyang mga paa, ni hindi nga niya alam kung saan ba siya pupunta nang mga sandaling ‘yon. Hindi na alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Isandra was lost, since she found out, early this morning, that she have a cancer.

Nang mga oras na marinig niya iyon sa doctor parang lalong nagunaw ang mundo niyang matagal ng sira. Ang gusto lang naman niya ay mabuhay ng tahimik at naaayon sa kagustuhan niya, subukang maging masaya muli. Pero paano niya magagawa iyon kung mamatay din naman na siya. Anytime at this moment.

Kung kailan naisipan niyang ayusin muli ang buhay niya saka naman may dumating na ganitong balita. May makakapagsabi pa ba sa kanya kung anong dapat niyang gawin ngayon.

Hinubad niya ang suot na platform heels na kulay pula na may taas na five inches, nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang talampakan. Pakiramdam niya ay matutumba na siya ano mang oras ngayon. Tinakasan na siya ng sariling lakas.

Naglakad siyang muli hanggang dalhi siya ng sariling mga paa sa harap ng simbahan. Gabi na at wala siyang paki alam sa kung ano nang itsura niya o kung ano mang sasabihin ng mga taong nakakakita sa kanya ngayon.

Pumasok siya sa loob at naupo sa pinakaunahang pew. Noon pa man, tuwing may problema siya ang diyos ang palaging takbuhan niya. Lahat ng ng iyon at mga hinanakit niya sa panginoong may kapal ipinapapalam. Because she had nothing. Wala siyang ibang p’weding mapagsabihian ng mga ‘yon. Iniisip niyang hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao sa paligid niya. And when they knew everything about you, they’ll start to ruin you. Destroy what you already had.

Marahn niyang inilapag ang isang pares na heels sa kaliwang gilid bago lumuhod.

Masama po ba ako? Kaya sususnduin niyo na ako. Nagsasawa na po ba kayong bigyan ako ng maraming pagkakataon para sayangin lang sa wala. Sorry po, Kung hind ko pinahalagahan ang bawat chance na ibinibigay niyo sa akin sa araw-araw. Hindi na niya napigilan pa ang luhang kanina nais kumawala sa kanyang mga mata.

She tried her best to be a good person. Pero bakit nga ba ganito ang naging kapalaran niya. Hindi pa ba sapat ang mga naibigay niya kaya pati na ang buhay niya ay kukunin na rin sa kanya. Bakit siya binigyan ng sakit tulad nito. Ba’t hindi ‘yong iba na walang ginawa kundi manlamang sa kanyang kapwa. Bakit ‘di iyong mga mapansamantala at masasama ang mga gawain. Ba’t kailangang siya pa?

Ilang oras ding siyang nanatili roon hanggang sa wala na siyang luhang mailalabas pa. Kumalat na sa makinis niyang pisngi ang eye liner at mascara na ginamit. Naisipan na niyang tumayo at umalis ng simabahn. Hindi na niya naalala pa ang sapatos na dala pagpasok doon. Nagmistulang baliw na takas sa mental si Isandra nang mga sandaling iyon. Naglalakad siya kahit walng sapin ang kanyang paa.

Huminto siya sa waiting shed, naghihintay ng taxi nahiihinto sa harapan niya. Kahit alam niyang wala hihinto roon dahil hindi naman siya pumapara. May mag-asawa na dumaan sa harapan niya, may kasama silang sanggol. Masaya ang mga ito na kitang-kita sa mukha ng mag-asawa.

She hate having a family ever since before na buhay pa ang parents niya. Ksala ang parents niya pero paranmg hindi naman mag-asawa. She wondered why her parents keep their marriage if both of them having an affair, cheating on each others.

That’s why she loathed her professor when she said, she doesn’t have any plan on having a family of her own. Parang nag-e-echo sa isip niya ang boses ng matandang professor niya ng mga sandaling iyon hanggang sa mawala ang mag asawa sa paningin niya ang mag-asawa.

But now she felt like having a change of heart. Paano kung masaya nga talaga ang magkaroon ng pamilya tulad nang nakita niya. Now she want to have her own child. Gusto rin niyang magkaroon ng sariling anak na galing sa kanya.

Pinara niya ang taxi na paparating. Mabuti na lang at hinintuan siya noon. Nang makasakay siya ay sinabi niya agad sa driver ang address niya na hindi naman kalayuan roon.

Maybe it’s not that too late to live, live like alive for the first time. Pagpasok na pagpasok niya ng kanyang bahay ay kumuha siya ng pera saka binalikan ang taxi na naghihintay sa labas.

Matapos niyang magbayad bumalik na siya sa loob tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Tahimik, walang kulay at magulo. Mag-isa lamang siya roon. Simula noong mamatay ang magulang niya dito na siya tumira. Napakalaki kasi ng mansion nila lalo lamang siyang malulungkot kung mananatili siya roon.

Huminga muna siya nang malalim bago magsimulang linisin ang buong bahay. Kailangan matapos siya bago sumikat ang araw. Dahil sa sobrang kalat ng bahay niya hindi siya tumatanggap ng sinumang bisista.

Sinimulan niya ang paglilinis mula sa kanyang silid. Inabot siya ng tatlong oras sa pag-aayos ng kanyang kuwarto. Mahigit naman sa limang oras ang iginugol niya sa kusina at sala. Isa-isa niyang inihelera ang ilang garbage bag sa tabi ng malaking trash can sa labas.

Paano ako magkaka-baby? Tanong niya sa sarili habang nagpapahinga sa chaise style sofa sa sala. Wala naman siyang boyfriend, kahit na manliligaw man lang. Ang mayroon lang siya ay ang Sweet Scent na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya ganoon kayaman, pero may kaya naman siya. Ang flower shop niya ay hindi naman ganoon ka-stable. Ni hindi na nga rin niya gaanong nabibisita ang shop. Simula ng may nagwalang babaero roon.

Binato nito ang wall glass ng shop sanhi para mabasag iyon. Ayon pa sa babae ay wala raw forever. Okay. Point taken. Pinabayaan niyang magwala ito hanggang sa magsawa ‘to. Isinisi rin nito sa kanyang flower shop kung bakit nakipaghiwalay rito ang long time boyfriend nito.

Hindi naman niya kasalanan iyon, na ang inorder na bulaklak ng lalaki ay hindi para rito kundi para sa ibang babae naman pala. Doon pa mismo sa lugar niya nagpang-abot ang dalawa. Simula noon hindi na siya nagbukas ng shop. Dalawang buwan na rin simula nang mangyari iyon. Hindi na rin niya naipaayos pa ang nabasag na salamin.

Tulala siya habang nakatingin sa malaking medieval clock. Alas cinco na ng umaga. Halos hindi na siya natulog sa paglilinis ng buong bahay.

Okay lang na hindi na ako magka-forever, basta maging masaya ka lang. Gagawin ko ang lahat para makita mo ang taong nararapat para sa iyo. Naglalaro sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Roy. Tutulungan siya ni Roy kung sakaling humingi siya ng tulong mula sa binata. Kahit na lingid sa kanyang kaalaman na may patingin sa kanya ang binata.

Agad siyang nag-email kay Roy, matapos noon ay tinawagan niya Raici na pumunta sa bahay niya. Maayos at malinis naman na ang lugar kaya okay lang na pumuunta roon ang dalawa.

Kailangan niya nang ngayon makakausap, kung hindi ay baka mababaliw na siya kakaisip sa sakit niya.

Ilang oras pa ang lumipas bago dumating si Raici. Naisturbo pa nga niya ito sa pagtulog nang tumawag siya.

“Isandra!” Sigaw nito nang makita ang itsura niya nang bumukas ang pinto. “Anong nangyari sa iyo? Na-rape ka ba? Sinong may gawa sa iyo n’yan? Tumawag o nagreport ka na ba sa pulis? Teka g’wapo ba, baka madadala sa pikutan.” Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na ikinakunot ng noo niya.

Mataman siyang nakatingin sa babaeng na nasa tapat ng pintuan ng bahay niya. Mabagal na dina-digest ng kanyang utak ang lahat ng salitang lumabas sa bibig nito.

Kung hindi lang niya nalamang may sakit siyang cancer, malamang naglulumpasay na siya sa katatawa sa mga sinabi ni Raici. Pero hindi niya ginawa “Hindi ako na-rape, okay.” Sagot niya sa dalaga ng makabawi.

Nang mahimasmasan, saka lamang niya binuksan ng maluwag ang pinto para makapasok ang babae. Na-upo sa tabi niya ang dalaga bago magsalita ulit. “Eh, anong nangyari sa iyo. Tingnan mo nga ‘yang itsura mo para kang na-rape ng sampung Adonis.” Komento nito saka siya pinasadahan ng tingin.

Hindi na niya napigilan pa ang pag ngiti sa mga pinagsasabi nito. “Bakit nasubukan mo na bang ma-rape ng sampung Adonis at alam mo na ang magiging itsura mo pagkatapos noon?” Tanong niya kay Raici, na ikinapula ng mukha nito.

Natawa siya nang tuluyan nang mag-sign of the cross pa ang dalaga sa harapan niya. “Magdasal ka nga, Isandra. Matakot ka sa diyos.” Nakairap na sagot nito.

Sabay silang napatingin sa pintuan ng may magdoorbell.

“May pinapunta ka pa, maliban sa akin?” Tanong nito. Tumango siya bilang sagot saka nagtungo sa pintuan para buksan ang pinto.

“Oh men, anong nangyari sa iyo?” Gulat na tanong ni Roy. Tulad ni Raici nabigla rin ang bagong dating sa itsura niya. Naayos nga niya ang bahay niya pero nakalimutan naman niyang mag-ayos ng kanyang sarili.

Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ang binata.

Alam niyang ang dalawang ‘to, ang makakatulong sa kanyang sitwasyon ngayon.

Isinara niya ang pinto saka bumalik sa dating puwesto, naupo naman sa isang single sofa si Roy.

“Teka, ano bang kailangan mo at bigla na lang kaming napapasugod dito.” Tanong muli ni Raici.

Matapang siyang tumingin sa dalawang taong mapagkalatiwalaan niya.

“May Cancer ako.” Agad niyang sabi.

“Cancer!” Halos sabay na sigaw ng dalawa kaya napapikit siya sa lakas ng mga boses nila.

Marahan siyang tumango sa dalawa. “I have a fucking, shit, cancer at maaaring tatlong taon na lang ang itatagal ko.” Dugtong niya.

“Pero paanong nangyari? Saan galing? Kailan nagsimula? Kailan ka magpapagamot?” Walang prenong tanong na naman ni Raici.

Napalunok siya ng ilang beses pinipigilan niyang maiyak sa harap nila. “Nasa lahi namin ang may sakit na cancer, sakit sa puso at kung anu-ano pang sakit pang mayaman, Raici.” Sagot niya sa unang tanong, saka tumingin sa dalaga.

Nag-iwas ulit siya ng tingin ng sagutin niya ang iba pang tanong nito. “Matagal na akong may cancer at hindi ko alam kung magpapagamot pa ba ako. Wala akong pera pampagamot sa lintek na cancer ‘to, Raici.” Nagbaba siya ng tingin, matapos sabihin iyon.

Wala namang lumabas na kahit anong salita mula sa dalawa.

“Pero gusto kong magkaroon ng anak.” Desididong pahayag niya.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.