Đầu tiên các bạn Tạo 1 Blogger nếu chưa có, Sau đó coppy ID Blog để nhập vào như ảnh.

B. Cách Tạo Blogger API Client Key and Secret.

  • Các Bạn vào Consone google và Tạo Project.
  • Chọn OAuth Client ID.
  • Chọn Blogger API

và coppy API Client Key và Code Secret. để nhập vào Site. http://multipost.site/wp-content/uploads/2017/02/Screenshot_376.png #Blogger admin https://goo.gl/Q1ayOh

Like what you read? Give BLOCKCHAIN SOLUTION a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.