อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ละอ่อนใน 3เดือน
TiMeFF
49223

เขียนดีมากๆ เลยครับ บทความนี้เป็นเหมือนกับ cheat sheet สำหรับ developer ทุกคน ทั้งมือใหม่ และมือเก๋า ที่อยากกลับไปปูพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งให้แน่นหนาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สงสัยได้กลับไปเรียนตามลายแทงบ้างแล้วครับ เยี่ยมๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.