การ Config VirtualHost Ubuntu 14.04+ สำหรับ web server

เท่าที่ผมเคยเจอมา สำหรับ Ubuntu Version ใหม่ๆ อย่าง 14.04 ขึ้นไปต้องมีการ config virtual host เข้าไปด้วยไม่งั้นจะ เกิด Error 500

HTTP ERROR 500

ซึ่งวิธีแก้ไข ก็คือเข้าไปเพิ่ม Config ในไฟล์นี้ครับ

/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

จากนั้ันทำการเพิ่ม config เข้าไปดังนี้ครับ

<Directory /var/www/html>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

จากนั้ันก็​ Save แล้วก็ restart apache ดูครับ

service apache2 restart
Like what you read? Give Chaloemphon Thipkasorn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.