การ Deploy Laravel โดยใช้ .htaccess

จาก บทความที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงการ Deploy โดยใช้ การย้าย ไฟล์ต่างๆใน public ออกมา

แต่คราวนี้ผมจะทำให้ง่ายกว่านั้นครับ โดยการใช้ .htaccess ในการสั่ง redirect ไปแทนครับ


<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^(.*)$ Project_dir_name/public/$1 [L]
</IfModule>

Project_dir_name ในที่นี้คือ ชื่อ directory ที่เป็นของ Project นั้นๆ ครับ

โดยให้ว่าง ไฟล์ .htaccess ไว้นอก Project ของเรานะครับ (ปกติผมจะเรียกว่า วางไว้ให้อยู่ข้าง directory Project < เรียกซะบ้านเลย) ดังตัวอย่างรูปข้างล่างนี้ครับ..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.