วิธี​ปิด​ LINE​ Today​ ในแอพ​ LINE
Artiya
92

สวัสดีครับ

ผมแบงค์ เป็นผู้ดูแล LINE TODAY ในประเทศไทยต้องขอบคุณมากครับที่เขียนถึง LINE TODAY แม้จะเป็นการปิดข่าวก็ตามครับ(แต่ถ้าไม่ปิดก็คงจะดีกว่า)

ที่เข้ามา comment ครั้งนี้อยากจะมาชี้แจงข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เข้าใจ LINE TODAY ได้ถูกต้องครับ สั้นๆ ไม่ 2–3 ข้อครับ

  • ข่าวที่นำเสนอ เราเลือกมาเพื่อให้คนทุกคนสามารถตามอ่านได้ โดยมีการแบ่งตามหมวดหมู่ข่าว หากไม่สนใจก็ข้ามไปได้ แต่มั่นใจว่าเราเลือกข่าวที่ดีที่สุดให้คนได้รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น
  • ข่าวทั้งหมดมาจากผู้ผลิตข่าวจริงๆ และมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้มีการคัดลอก (copy) ข่าวเพื่อมาลงบน LINE TODAY ดังนั้นทุกข่าวทุกเนื้อหาเจ้าของก็คือผู้ผลิตข่าวตัวจริง
  • ต้องเข้าใจว่าข่าวยุคนี้ แหล่งข่าวก็อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยเฉพาะการมาของโซเชียลที่เป็นกระแสได้ง่าย ดังนั้นมันเลยถูกหยิบมาเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ จากผู้ผลิตข่าว

หากคุณ Artiya มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากจะทำให้ดีขึ้นสามารถแจ้งที่ผมมาได้เลยโดยตรงครับ

ขอบคุณครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.