เครื่องสแกนใบหน้า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการบันทึกเวลาการทำงานหรือควบคุมประตูเข้าออก ซึ่งต้องบอกว่าคุณสมบัติของ เครื่องสแกนใบหน้า รองรับได้ทั้งการสแกนหน้า สแกนนิ้ว สแกนบัตร และการกดรหัสผ่านหน้าเครื่อง ซึ่งเรียกได้ว่ามี เครื่องสแกนใบหน้า หนึ่งเครื่องเหมือนได้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรไปด้วยเลยทีเดียว…

เมื่อเรารู้แล้วว่า เครื่องสแกนใบหน้า รองรับได้ทั้ง สแกนหน้า สแกนนิ้ว ทาบบัตรและกดรหัส เราก็มารู้ให้ลึกลงไปอีกนิดว่า เครื่องสแกนใบหน้า สามารถตั้งเงื่อนไขอะไรได้บ้างกับความสามารถนี้ในการสแกนเพื่อเข้าหรืออกงาน โดยสามารถเลือกข้อกำหนดในการสแกนได้ดังนี้

อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึงว่า พนักงานสามารถสแกนเข้าหรือออกงานด้วยรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรทาบหรือการกดรหัส ก็สามารถสแกนเพื่อเข้าหรือออกงานได้ทันที

กำหนดให้ สแกนหน้า เป็นหลัก ตามด้วยทาบบัตรหรือการกดรหัสอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะยอมรับให้บันทึกเข้าหรือออกงาน

กำหนดให้ สแกนลายนิ้วมือ เป็นหลัก ตามด้วยทาบบัตรหรือกดรหัสอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะยอมรับให้บันทึกเข้าหรือออกงาน

ซึ่งรูปแบบการกำหนดเงื่อนไขนี้ จะไม่สามารถกำหนดให้ สแกนใบหน้า + สแกนนิ้ว ได้ ผู้ใช้งานจะเลือกได้เพียงแค่หนึ่งเดี่ยวระหว่างหน้าและนิ้วเท่านั้น แต่โดยปกติแล้วรูปแบบการกำหนดเงื่อนไขตามบทความนี้ผู้ใช้งานจะเลือกเป็น “อย่างใดอย่างหนึ่ง” เพราะง่ายและสะดวกที่สุดในการบันทึกเข้าหรือออกงาน

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s 700ใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า cmif65s 1500ใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f63s 2000ใบหน้า

นานาสาระ นานาเทคนิคของ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพียงติดตามเรา เราอัพเดทข้อมูลทุกวัน หรือสอบถามเราได้ที่ 089–106–2456

www.charoenfingerscan.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.