ขอบคุณครับ
Pracha Rakchat
1

เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้ถูกต้องมากที่สุด ผมขอไปทำการบ้านมาตอบนะครับ เดี๋ยวลงเป็นบทความให้อีกทีครับ แต่เบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องแยกหลาย node เพราะแต่ละ node สามารถมีได้หลาย deposit

Like what you read? Give Chawansit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.