1. เขียนบทความเกี่ยวกับตัวเอง ที่เป็นเรื่องที่ดี

สวัสดีครับ แนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ ชยวัฒน์ สุนทรรักษ์ หรือเรียกว่าโอ๊คเฉยๆก็ได้ครับ เกิดเมื่อวันที่ 18เมษายน2540 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กำลังจะขึ้นชั้นปีที่3 ผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่ใส่ใจรอบข้าง ตอนมัธยมตอนปลายได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 4.00 55+

2. แชร์ความรู้ทางด้าน IT

3. เขียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเขียน ที่เป็นเรื่องที่ดี

ผมขอพูด 2 กับ 3 รวมกันเลยนะครับ

ถ้าพูดถึง ณ ตอนนี้คงจะไม่พ้นทางด้าน AI(Artificial Intelligent)หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สามารถคิดได้ด้วยตัวมันเอง ยกตัวอย่างเลยละกัน ปัจจุบันนี้มี AI ที่สามารถบอกโรคต่างๆได้โดยบอกแค่อาการว่าเป็นยังไง แล้วก็ยังมี AI ที่สามารถเล่นโกะหรือหมากล้อมนั้นที่ยังสามารถชนะคนได้ด้วย หรือไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น ก็จะมี AI ที่สามารถคาดการณ์รวมถึงการคิดวิเคราะห์คำนวณว่าหุ้นจะขึ้นหรือตกได้ และ AI อื่นๆอีกมากมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็จะมี

  • fuzzy logic เป็นตัวที่บอกว่าถูกหรือผิด
  • neural network โครงข่ายประสาทเทียม ทำหน้าที่เหมือนสมองมนุษย์
  • machine learning เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือทำนายอนาคตได้โดยใช้สถิติเข้ามาช่วย

และในอนาคตต่อไป AI จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.