Phân khúc bán tải trong năm 2015 Sự tăng vượt bật đến 100%

Năm 2015, người Việt vẫn mua nhiều sedan nhất, tuy nhiên, phân khúc bán tải đang tạo ra sự đột biến rõ rệt với kết quả bán hàng tăng vọt gần 100% so với năm trước, đạt 16.741 xe, chỉ còn xếp sau sedan và SUV. Việc Ford Ranger trong 2 tháng liên tiếp tiếm ngôi xe bán chạy nhất VAMA của Toyota Vios cũng cho thấy sức hút của xe bán tải tại Việt Nam trong năm qua.

Với đặc điểm địa lý nhiều vùng cao, miền Bắc tiếp tục dẫn đầu về thị phần với khoảng 50%, đạt 8.884 chiếc. Xếp sau là miền Nam (5.601 chiếc) và miền Trung (2.256 chiếc).

Xem chi tiết bán tải Colorado tại Chevrolet Newway

Like what you read? Give Chevrolet Newway a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.