Wasn’t it Einstein who said that?
Steven Pegasus
21