Niewidomy z Domu Rybaka
Witold Bołt
1

Teoretycznie (wynoszę to z kazań i “poczytanek” z różnych źródeł, dlatego też prezentuję możliwe błędy) Jezusowi chodziło też o to, by nie rozpowszechniać Jego posłannictwa zbyt wcześnie. Miało być pozostać tajne aż do wypełnienia Jego misji. Prawdopodobnie nakazywał więc tym, których uzdrowił, unikać plotkarzy oraz ludzi rządnych cudów, nie zbawienia. Szedł początkowo tylko do wybranych i mówił w przypowieściach, by tylko wybrani go rozumieli. (np. fragment gdy Jezus w swoim mieście rodzinnym powiedział że Eliasz nie przychodził do wszystkich, lecz tylko do wybranej wdowy lub młodzieńca)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.