Tính năng của Hệ thống Server Bootrom

– Các máy con không sử dụng ổ cứng vật lý mà sử dụng ổ cứng ảo được đặt trên Server.

– Các máy con sẽ khởi động với cùng 1 file ảnh hệ điều hành (Các máy con có thể khác cấu hình) Do vậy việc cập nhật window và phần mềm sẽ rất đơn giản và nhanh chóng do chỉ thực hiện 1 lần trên Server.

– Các máy con sẽ sử dụng Source game đặt trên Server, việc cập nhật game sẽ đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần 1 máy cập nhật game thì các máy khác cũng được cập nhật, tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

– Khi máy con có sự cố hay nhiễm virus, việc khôi phục rất nhanh chóng và dễ dành do chỉ cần thực hiện 1 lần trên Server. Không cần làm cho từng máy như hệ thống trước đây (ghost lại máy con, quét virus,…)

Xem thêm: lắp đặt phòng net bootrom, lap dat phong net gia re

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.