ආච්චිගේ නිවසේ ඉදිරිපස එල්ල තිබුණු “මී කිරි ඇත” බෝඩ් ලෑල්ල දැකීමෙන් මා චිත්ත සන්තාපයේ වර්ධනය වූ මල පැනීම කෙසේවීද යත් එවෙලේම ඔනරබල් ආච්චිට එරෙහිව විශ්වාස භංගයත් ගෙන ඒමට මට සිත්විය.මා වැනි මොඩනීකරනය වූ මුණුබුරෙක් පෙර කළ කුසලයකට අනුව ලැබුනද, මෙවැනි වෙළඳ පොළ භාණ්ඩයක් ඇඩ්වටයිස් කිරීම වැනි භාරදූර වැඩකදී මගේ සහය නොපැතීම ඊට හේතුවයි.

“ආච්ච්හීඊඊ” මම සිංහ නාද නැගුවෙමි

එහා ගෙදර බල්ලා උඩු බිරුවේය

“හානේ උක්කුං පුතේ”

ආච්චි සිය වැරදි වසා ගැනුම පිණිස ප්ලාස්ටික් සිනාවකින් මුව සරසාගෙන ඉදිරියට ආවාය.

“මොකුත් බොමු?”

“එපාආහ්..මොකක්ද මේ මී කිරි සීන් එක? මොනවද මේ ඇඩ්වටයිසින්? මී කිරි ඇත…යැක්”

“ආ ඔය අපේ ලියෝං එළදෙනගෙන් ගන්න කිරිනෙ..නිකන් …


It is not the speed bumps ,dust or dogs that makes us nervous on this road called “life”.It’s the junctions -three way, four way-that we come to see suddenly.

Which road do I take now?

What if that road is filled with more obstacles ?

The best thing to do is select one,go through it ,never thinking about the alternatives that you might have taken. Yes I did the same with Devid !

Devid is a very popular singer in this country. Ah !you might think now..

“"Is it THAT Devid?”

Yes you are correct !.There is no way that…

Chinthaka Weerakkody

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store