שלוש אמהות — שלמה ארצי

https://www.youtube.com/watch?v=KrkhWypHeHI
Show your support

Clapping shows how much you appreciated ציונה משה’s story.